Användningsvillkor

Användningsvillkor

Allmänna villkor för webbplatsen

Vänligen läs följande villkor noggrannt. Du förbinder dig att följa villkoren, när du bläddrar i eller använder Sabora Pharmas internetsidor och applikationer. Med webbsidor avses nedan internetsidor och även andra applikationer.

Sabora Pharma Oy förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidornas innehåll och avbryta eller avsluta erbjudandet eller publiceringen av dem utan att ge information på förhand. 

De publicerade uppgifterna, åsikterna och ståndpunkterna på sidorna baserar sig alltid på information från källor som utgivaren anser vara tillförlitliga. Uppgifterna har dock inte genomgått särskild kontroll.

På webbplatsen finns det länkar till tredje parters webbsidor. Sabora Pharma svarar inte för uppgifterna på tredje parts internetsidor eller deras för riktighet.

Användning av cookies i Sabora Pharmas webbtjänst

Vi använder cookies i vår tjänst för att skapa en personlig användarupplevelse och kunna utveckla webbplatsens egenskaper. Med hjälp av cookies samlar vi in information om användningen av tjänsterna, förbättrar webbplatsens innehåll och användbarhet samt utvecklar våra tjänster så att de bättre ska svara mot våra användares önskemål och preferenser. Vi använder bl.a. Google Analytics för att mäta användningen av våra webbtjänster. Tredje part, såsom Google Analytics, kan lägga ut cookies på användarens enhet för att samla in information exempelvis om antalet besökare på webbplatserna.

En cookie är en liten textfil som en webbplats sänder till användarens webbläsare. Besökaren kan inte identifieras med hjälp av enbart cookies och för identifiering behövs alltid särskilt tillstånd av myndigheterna. Cookies skadar inte användarnas datorer eller program. 

Immateriella rättigheter

Sabora Pharma Oy äger alla immateriella rättigheter som hänför sig till de här www-sidorna. Alla de upphovs- och äganderätter som hänför sig till de produkter och tjänster som erbjuds på dessa webbsidor och till den information som presenteras i alla dess former samt till namn och varumärken faller inom ramen för dessa immateriella rättigheter.  

Kopiering, utskrivning eller annan lagring av det material som presenteras på webbsidorna är tillåten endast för användarens eget personliga, icke-kommersiella privata bruk. Det är förbjudet att utnyttja det material, eller delar av det, som presenteras på webbsidorna utan på förhand skriftlig tillåtelse av Sabora Pharma Oy.

Om materialet används med tillåtelse av Sabora Pharma Oy, ska Sabora Pharma alltid nämnas som materialets källa.