Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Ändamålet med registret är att kunna upprätthålla ett kundregister samt att möjliggöra nätbutikens verksamhet.

Personuppgiftsansvarig är Sabora Pharma Oy, PB 20, 03601 Högfors. Kontaktadress: Toni Wåhrström, toni.wahrstrom@sabora.fi tfn + 358 29 3700 359

Datum för upprättandet av registerbeskrivningen är 29.3.2008 med uppdatering 3.1.2018. Sabora Pharma Oy kan komma att ändra innehållet i registerbeskrivningen vilket i så fall meddelas på webbplatsen.

Insamlade uppgifter är sådana som lämnats av kunden själv samt av andra eventuella intressenter inom ramen för rådande lag. Registeruppgifterna insamlas från allmänt tillgängliga källor som beskriver en persons ställning eller uppgifter eller handhavandet av dem i en offentlig sammanslutning eller i näringslivet.

Uppgifter som insamlas:

  • personnamn
  • kontaktuppgifter
  • offentliga registeruppgifter
  • uppgifter som lämnats av kunden och användaren 
  • uppgifter som inhämtas av webbläsaren och/eller använts i anslutning till användningen av webbsidorna 
  • övriga eventuella nödvändiga uppgifter för att uppfylla målen med registret

Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående, såvida inte tvingande lagstiftning kräver detta.

Uppgifterna används för affärsändamål, såsom hantering och skötsel av kundrelationen, försäljning och marknadsföring av Sabora Pharma Oy:s och dess samarbetspartners produkter och tjänster, och gäller ej enbart direktmarknadsföring, förbättring och utvecklande av tjänsternas användbarhet och omsorg om deras informationssäkerhet samt på annat enligt registerlagen möjligt sätt.

Den personuppgiftsansvarige raderar, rättar eller kompletterar på eget initiativ eller på begäran av den registrerade felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad uppgift utan onödigt dröjsmål. Företag och fysiska personer har möjlighet att förbjuda användning av uppgifterna, såvida den inte är särskilt nödvändig för att fullfölja ändamålet med registret.

Man kan ge förbud mot marknadsföring och utlämning av adressuppgifter genom skriftlig begäran till den personuppgiftsansvarige. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne som har registrerats. Det är möjligt att framlägga begäran om kontroll av uppgifterna med en undertecknad skriftlig begäran till den personuppgiftsansvarige.   

Kunden har rätt att bli raderad och för att verkställa denna rätt ska hen kontakta den personuppgiftsansvarige med en skriftlig begäran. I vissa fall kan denna begäran inte tillmötesgås i den utsträckning som är nödvändig för att upprätthålla kundrelationen och den kan även orsaka svårigheter eller förhinder att erbjuda konsumenten tjänster i anslutning till ändamålet med upprätthållandet av registret.  

Uppgifter lämnas inte ut till stater utanför EES, med undantag för eventuellt utlämnande som sker inom lagstiftningens gränser och som är ändamålsenlig för behandling av uppgifterna. Uppgifterna samlas i databaser, som är skyddade med brandväggar, åtkomsträtter och krypteringar. Endast namngivna personer har åtkomst till uppgifterna för att kunna sköta nödvändiga arbetsuppgifter. Manuellt lagrad information förvaras i låsta utrymmen på adressen: Tammelantie 10, 03600 Högfors.